Forskning på Naturama

Naturama er et naturhistorisk museum, der er forpligtet via Museumsloven til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Forskningen ved Naturama relaterer sig til dyrenes levesteder og bestandenes økologi (habitat- og populationsøkologi).

Forskning

Igangværende projekter sker i samarbejde med Biologiske Institut på Syddansk Universitet og Institut for Bioscience ved Århus universitet. Projekterne omfatter studier af mejser, hasselmus og øvrige smågnavere, mårhunde og ulve, specielt med relation til deres populationsdynamik og de faktorer der indvirkes herpå. Naturama indsamler på den baggrund videnskabeligt materiale samt udfører en bred vifte af forskningsaktiviteter og er forpligtet til at offentliggøre forskningsresultater.

 

Forskningen ved Naturama arbejder hovedsagligt i Danmark, men deltager også i forskningsaktiviteter uden for landets grænser. Projekter er tematisk baseret og omhandler intra- og inter-trofiske interaktioner. Generelt arbejdes der med parametre, der er bestemmende for fugle og pattedyrs rummelige og tidsmæssige fordeling samt parametre, der relaterer sig til deres populationsdynamik.

Naturama forsker også i formidling af naturvidenskab og samarbejder med Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik på Syddansk Universitet. Forskningen har bl.a. til formål at undersøge læring i uformelle læringsmiljøer. Et projekt fokuserer på hvorledes Science Camps kan bidrage til at styrke værdibaseret turisme. Et andet projekt ser på museumsformidling til gymnasieskolen samt museumsformidlingens faglige niveau som understøttelse af undervisning på gymnasieskolen.

Naturama tilbyder ekstern vejledning til gymnasiestuderende samt universitetsstuderende på bachelor-, kandidat- og Ph.d. niveau.