Naturamas samlinger

Naturamas samlinger rummer den fynske naturarv. De ældste præparater i samlingerne daterer sig tilbage til 1806.

Samlinger

Samlingerne rummer mellem 30.000 og 40.000 genstande indenfor områderne mineralogi, palæontologi, entomologi, ornitologi og zoologi omfattende skeletter, skind, udstoppet dyr og fugle, æg, skaller, insekter, spritpræparater, fossile genstande samt frossent materiale.

Naturamas samling er ikke alene en dokumentation af livets udvikling og mangfoldighed, men også en fortælling om den fynske naturhistorie og udvikling.

Naturamas mange unikke genstande giver en forståelse af naturen, og danner grundlag for, at nuværende og kommende generationer kan forholde sig kvalificeret og kritisk til fælles naturvidenskabelige problemstillinger i samfundet. Naturamas samlinger er underlagt Museumsloven og supplerer de øvrige statslige og statsanerkendte naturhistoriske museers samlinger.

Fuglesamlingen

Fuglesamlingen rummer mere end 3.000 udstoppede fugle omfattende en repræsentativ samling af Nordeuropas fugle. Fuglesamlingen daterer sig tilbage til 1855, og rummer flere unikke eksemplarer (flere præparater udgør eneste bevarede danske fund). Samlingen af fugleæg rummer ca. 1.200 genstande fordelt på 30 arter. Fuglesamlingen rummer herudover fuglekranier, fugleskeletter, gylp, fjer mv.

Pattedyrsamlingen

Samlingen af landpattedyr rummer de fleste af Nordeuropas pattedyr (svarende til den danske naturarv). Pattedyrsamlingen rummer flere unikke præparater. Desuden rummer samlingen pelse, kranier, skeletter, tænder, gevirer mv. Samlingen af landpattedyr rummer præparater, der daterer sig tilbage til 1806.

Samlingen af havpattedyr rummer en række skeletter af hvaler, der er strandet på de danske kyster (primært fynske kyster): sejhval, vågehval, kaskelot, grindehval, døgling, hvidnæse og marsvin. Desuden rummer samlingen kaskelottænder, kæber fra blåhval, ryghvirvler fra finhval, delfinkranier, marsvinefoster, mv. Samlingen af havpattedyr rummer præparater, der daterer sig tilbage til 1930.

Samlingen af krybdyr og padder

Samlingen af krybdyr og padder rummer ca. 150 genstande og præparater (herunder modeller), der daterer sig tilbage til 1933.

Fiskesamlingen

Naturamas fiskesamling er formentlig den største samling af udstoppede danske fisk. Fiskesamlingen rummer ca. 300 udstoppede danske fisk heriblandt flere meget sjældne fund. Samlingen daterer sig tilbage til 1918.

Insektsamlingen

Naturamas insektsamling rummer 10.000 – 15.000 insekter, herunder bl.a. Fyns Stiftsmuseums samling fra 1885-1937. Samlingen rummer biller, sommerfugle, bier, torbister, hvepse, tæger, lygtebærere, træbukke, myreløver, spindlere, guldsmede mv. Samlingen dækker Danmark. Samlingens ældste præparater daterer sig tilbage til 1837.

Sneglesamlingen

Naturama rummer en sneglesamling på mere end 2.100 genstande, der daterer sig tilbage til 1853.

Kvartærzoologisk samling

Naturamas kvartærzoologiske samling rummer en række jordfundne (fra Fyn og omgivende øer) kranier, knogler, tænder og gevirer af forhistoriske dyr, herunder mammut, kæmpehjort, urokse, vildhest, vildsvin mv.

Samlingen dækker tiden efter det sidste glaciale maksimum, dvs. de sidste 20.000 år.

Fossilsamlingen

Naturamas fossilsamling rummer ca. 6.000 genstande, hvor 90% af materialet har dansk/skandinavisk herkomst. Samlingen omfatter et stort udvalg af foraminiferer, bryozoer, mollusker, trilobitter, graptolitter samt fiskerester. Fossilsamlingen rummer en enestående samling af fynske fossilfund, som er tilgået museet fra Johannes Vang. Fossilsamlingen indeholder desuden en samling af materiale fra det tertiære Pariserbassin (tilgået fra Paris ca. 1900). - Tidsmæssigt dækker Naturamas fossilsamling perioderne fra Kambrium til Silur/Devon og fra Jura til Miocæn.

Naturamas fossilsamling rummer bl.a. Danmarks største museale samling fra Klintholm.
Lokaliteten Klintholm er kendt for den meget vigtige grænse af to markante yngre tidsperioder i jordens historie repræsenterende det varme subtropiske hav med de hvide kalkaflejringer (Danien) og det efterfølgende køligere hav med den mørkegrå mergel (Selandien). Grænsen markerer samtidig afslutningen på næsten 40 millioner års kalkaflejring i Danmark. Danienkalk findes meget sjældent blottet, hvilket gør Danienkalken ved Klintholm til en geologisk nøglelokalitet i internationalt perspektiv.

Den arktiske samling

Naturama har stort set alle hjemmehørende dyr fra Arktis i sin samling, herunder isbjørn, grønlandssæl, hvalros, moskusokse, rensdyr, polarulv, polarræv, polarhare, halsbåndslemming, sneugle, jagtfalk, fjeldrype, søkonge, alk, polarlomvie m.fl. Den arktiske samling rummer flere unikke genstande, herunder den største danske samling af halsbåndslemminger.

Naturamas arktiske samling indeholder desuden flere unikke kulturhistoriske genstande.